Matalan lämpötilan kaukolämpöverkot

Itämeren alueella

Kaukolämpöjärjestelmät ovat tärkeä osa Itämeren alueen maiden energiajärjestelmiä. Useat Itämeren alueen kaukolämpöjärjestelmät eivät kuitenkaan nykyisellään vastaa kiristyneiden direktiivien ja standardien energiatehokkuusvaatimuksia. Innovatiivisilla teknisillä ratkaisuilla vanhentuneet kaukolämpöjärjestelmät voidaan saada vastaamaan paremmin nykypäivän vaatimuksia. Matalalämpöverkot on nostettu yhdeksi kaukolämpöliiketoiminnan vaihtoehdoksi, jolla pyritään esim. vähentämään kaukolämpöverkoston lämpöhäviöitä ja hyödyntämään tehokkaammin teollisuuden matalalämpöistä hukkalämpöä. Kokonaiskuvassa tämä kehitys näkyy mm. hiilidioksidipäästöjen vähenemisenä.

LowTEMP-hanke (Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region) edistää neljännen sukupolven kaukolämpöverkkojen yleistymistä Itämeren alueen maissa. Neljännen sukupolven kaukolämpöverkoille tyypillisiä piirteitä ovat esimerkiksi alhaisemmat meno- ja paluulämpötilat, lämpöhäviöitä pienentävät putkieristeet sekä pienemmät putkikoot. Alhaisempien lämpötilojen toivotaan lisäävän erityisesti teollisuuden hukkalämmön ja uusituvien energialähteiden käyttöä (esim. aurinkolämpö ja lämpöpumput).

Hankekonsortio muodostuu 19 projektipartnerista ja 30 sidosryhmäorganisaatiosta. Partnerit ja sidosryhmät ovat kunnallisia, alueellisia ja kansallisia organisaatioita, kaukolämpötoimialan organisaatioita, energiatoimistoja, korkeakouluja ja erilaisia yhdistyksiä. LowTEMP-hanke toteutetaan yhdeksässä Itämeren alueen maassa (ml. Venäjä). Tällä monikansallisella yhteistyöllä pyritään lisäämään kaukolämpötoimialan asiantuntemusta erityisesti matalalämpöverkkojen suunnittelun, rahoituksen, asennuksen ja tuotannon osalta.

LowTEMP-hanketta tukee ja rahoittaa Euroopan Unioni (Euroopan aluekehitysrahasto ja EU:n ulkorajayhteistyöohjelma) ja hanke on osa Itämeren alueen ohjelmaa (Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020).

Hankkeen kesto:

10/2017 – 12/2020

Hankebudjetti:

3.8 miljoonaa euroa

Pääpartneri:

The Szewalski Institute of Fluid-flow Machinery (IMP PAN), Poland

 

Project Partners