Lågtempererad fjärrvärme

i Östersjöregionen

Effektiva fjärrvärmesystem är en viktig komponent för att säkerställa en hållbar energitillförsel och bidra till minskat slöseri med energiresurser och utsläpp av växthusgaser (främst CO2) i Östersjöregionen. Idag finns det många fjärrvärmesystem i regionen, som är åldrade rent tekniskt och inte kan leva upp till skärpta krav på energieffektivitet. Det finns ett stort behov av att uppgradera dessa anläggningar och integrera mer avancerade system och innovativa tekniker. Ett sätt att göra distributionen av fjärrvärme mer effektiv, kan vara att sänka temperaturen i nätet. Detta skulle reducera värmeförlusterna kraftigt. Det finns dock flera utmaningar för att få detta att fungera i samspel med dagens nät och det finns behov av samverkan och mer kunskap.

Projektet “Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region” (LowTEMP) kommer bidra till att göra fjärrvärmetillförseln i partnerregionerna mer hållbar och kommer verka för installation av den så kallade fjärde generationens fjärrvärmenät. Dessa system karakteriseras av distributionen av lågtempererad värme i optimalt isolerade rör med lägre rördimensioner. Samtidigt möjliggörs tillvaratagande av fler energikällor i systemet, t.ex. restvärme från industriprocesser och förnybara energikällor så som geoenergi och solvärme.

I projektet LowTEMP, samverkar 19 partners och 30 associerade organisationer från nio länder i Östersjöregionen. Dessa representerar lokala, regionala och nationella myndigheter, fjärrvärmebolag, energikontor, forskningsinstitut och intresseorganisationer. Tillsammans kommer de att förse fjärrvärmeaktörer med expertis och verktyg kring hur de kan planera, finansiera, installera och drifta smarta och hållbara fjärrvärmesystem.

LowTEMP genomförs med stöd från Europeiska Unionen (Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska grannskapsinstrumentet) inom ramen för Interreg Östersjön, programperiod 2014-2020.

Projektperiod:

10/2017 – 12/2020

Projektbudget:

3.8 million EUR

Huvudprojektledare:

The Szewalski Institute of Fluid-flow Machinery (IMP PAN), Poland

 

Project Partners