Projekti eesmärk

19 projektipartnerit üheksast Läänemere riigist töötavad selle nimel, et muuta kaugküte omavalitsustes, maakondades või laiemates piirkondades säästvamaks, paigaldades energiavarustussüsteemidele madalatemperatuurilise kaugkütte (ing k LTDH – low temperature district heating) lahendusi. Selle saavutamiseks tõstab LowTEMPi projekt teadlikkust ja suurendab oskusteavet nende hulgas, kellel on energiateemades teadmisi, otsustus- ja sõnaõigust: erinevad huvirühmad avalikus ja erasektoris. Nendeni viiakse teadmine, kuidas rajada jätkusuutlikke energiavarustussüsteeme, mis võimaldavad kasutada taastuvaid energiaallikaid või seni kasutamata soojusenergia jääke madalatemperatuurilistes soojavõrkudes.

Projekt pakub kaugküttega seotud huvirühmadele oskusteavet ning strateegilisi abivahendeid selle kohta, kuidas kavandada, rahastada, paigaldada ja hallata madalatemperatuurilisi kaugküttesüsteeme.

Projekti partnered töötavad koos välja kaugkütteteemalise infoplatvormi, hindavad jätkusuutlikkust, analüüsivad erinevaid LTDH ärimudeleid ja rahastusvõimalusi ning koostavad koolitusprogrammi asjakohaste huvirühmade harimiseks ja võimekuse suurendamiseks. Lisaks koostatakse valitud omavalitsustele n-ö pilootenergiastrateegiad ning projektipartnerid viivad läbi katseid madalatemperatuuriliste kaugüttesüsteemide ja meetmetega.

Taust

Kütteks ja jahutuseks vajalik soojahulk moodustab Euroopas ning Läänemere piirkonnas enam kui kolmandiku energia lõpptarbimisest. Seetõttu on linnade ja piirkondade eduka energiamajanduse võtmeks just nimelt efektiivsemate ja uudsemate kaugküttesüsteemide rakendamine. Efektiivne, madalatemperatuurilist tehnoloogiat kasutav kaugküte pakub uusi võimalusi energiatõhususe suurendamiseks koos fossiilsete energiaallikate kasutamise vähendamisega. See aitab saavutada Euroopa Liidu CO2 heitkoguste vähendamise eesmärke

Meie projekt edendab arukaid ja tulevikku vaatavaid soojusvarustuse tehnoloogiaid, mis kasutavad madalatemperatuurilisi kaugküttevõrke. Projekti sihid on seatud kooskõlas energiaefektiivsuse direktiivi (2012) eesmärkidega, vastavuses taastuvenergia direktiiviga (2009) ja hoonete energiatõhususe direktiiviga (2010), milles nõutakse, et liikmesriikide poliitika seoses taastuvate energiaallikate kasutamisega energiatõhusates kütte- ja jaotusvõrkudes oleks julge ja kõrgete eesmärkidega.

Projekt aitab kaasa ka EL 2020. aasta strateegia eesmärkide täitmisele, edendades energiatõhusust, taastuvate energiaallikate kasutamist ja CO2 heitkoguste vähendamist nii riiklike kui Euroopa ruumilise arengu poliitika ja EL Läänemere strateegia raames.

Projekti LowTEMP toetab Euroopa Liit (EL Regionaalarengu Fond ja Euroopa naabruspiirkondade rahastamisvahend) Interregi Läänemere programmi kaudu (Interreg Baltic Sea Region Programme 2014−2020).