Hankkeen tavoitteet

LowTEMP hankekonsortion 19 partneria edistävät kaukolämpötoimialan kestävää kehitystä kunta- ja aluetasolla. Hankkella pyritään lisäämään tietoisuutta ja asiantuntemusta erityisesti matalan lämpötilan kaukolämpöverkkojen osalta yhteensä yhdeksässä maassa.  Tavoitteena on edistää uusiutuvan energian, hukkalämmön ja muiden matalan lämpötilan lämmönlähteiden käyttöönottoa Itämeren alueen maiden kaukolämpöverkoissa.

LowTEMP-hanke välittää ja tuottaaa kaukolämpöalan sidosryhmilleen asiantuntemusta ja strategisia työkaluja, joiden avulla voidaan perehtyä tarkemmin mm. matalan lämpötilan kaukolämpöverkkojen suunnitteluun, rahoitukseen, asennukseen ja ylläpitoon.

Hankekonsortio kehittää Itämeren alueen kaukolämpötoimialan tietokannan, jonka avulla voidaan vertailla matalalämpöverkkojen liiketoiminta- ja rahoitusmalleja sekä ympäristövaikutuksia. Lisäksi hankkeessa tuotetaan koulutuspaketti, jonka avulla pyritään lisäämään sidosryhmien asiantuntemusta. Useammassa hankemaassa toteutetaan myös pilottikohteita ja -suunnitelmia hukkalämpöön ja matalalämpöverkkohin liittyen.

Hankkeen tausta

Lämmitys ja jäähdytys kuluttavat noin kolmanneksen Itämeren ja laajemmin katsottuna kaikkien Euroopan maiden kokonaisenergian kulutuksesta. Kaukolämpö lukeutukin Itämeren alueen suosituimpiin lämmitysmuotoihin, joten toimialan kehityksen edistäminen on yksi ratkaisevista tekijöistä osana kestävien energiajärjestelmien suunnittelua ja toimeenpanoa. Energiatehokkaiden kaukolämpöjärjestelmien ja matalalämpöverkkojen on todettu mm. edesauttavan EU:n jäsenmaita saavuttamaan EU:n asettamat energiatehokkuustavoitteet.

LowTEMP-hankkeessa edistetään mm. teknologioita, joiden oletetaan kasvattavan suosiotaan tulevaisuuden kaukolämpöverkoissa. Hankkeen tavoitteet ovat linjassa EU:n Energiatehokkuusdirektiivin (2012) tavoitteiden kanssa ja tavoitteita voidaan osittain myös soveltaa uusiutuvan energian direktiivin (RES-direktiivi, 2009) ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (2010) linjauksiin. Nämä linjaukset edellyttävät hankemaissa kunnianhimoisten kehitystoimenpiteiden ohella myös poliittisia linjauksia.

Hanke edesauttaa saavuttamaan EU2020 tavoitteita edistämällä mm. uusiutuvan energian käyttöä, energiatehokkuutta ja hiilidioksidipäästöjen vähenemistä osana kansallisia ja eurooppalaisia kehityssuunnitelmia, kuten esimerksiksi EU:n Itämeri strategiaa (EU Strategy for the Baltic Sea Region)

LowTEMP-hanketta tukee ja rahoittaa Euroopan Unioni (Euroopan aluekehitysrahasto ja EU:n ulkorajayhteistyöohjelma) ja hanke on osa Itämeren alueen ohjelmaa (Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020).