Projektmål

I projektet “Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region” (LowTEMP) samverkar 19 partners från nio länder i Östersjöregionen. Syftet med projektet är att bidra till att öka hållbarheten i fjärrvärmesystemet genom att integrera lågtempererad fjärrvärme i systemen. För att nå detta mål, kommer projektet arbeta med att öka medvetenheten och kunskapen hos ansvariga offentliga och privata aktörer om nödvändigheten att utveckla hållbara fjärrvärmesystem. Sådana system möjliggör användningen av fler förnybara energikällor, tillvaratagande av restvärme och distribution av lågtempererad värme.

LowTEMP kommer bistå fjärrvärmeaktörer med kunskap och strategiska verktyg kring planering, finansiering, installation och drift av lågtempererade fjärrvärmesystem.

Projektpartners kommer att arbeta tillsammans för att skapa en kunskapsplattform om fjärrvärme i Östersjöregionen, utvärdera miljöeffekter, analysera affärsmodeller och finansieringslösningar för lågtempererad fjärrvärme. Det kommer också att tas fram ett utbildningsprogram för att öka kunskapen och kompetensen hos ansvariga aktörer. Som tillägg till detta, kommer energistrategier tas fram för utvalda pilotkommuner och partners kommer att genomföra pilottester av tekniker och åtgärder för använding av lågtempererad fjärrvärme.

Bakgrund

Energibehovet för värme och kyla i Europa och Östersjöregionen står för mer än en tredjedel av den totala energianvändningen. Därför är införandet av effektivare och mer innovativa fjärrvärmelösningar en nyckel för energiomställningen i kommuner och regioner. Effektiva fjärrvärmesystem som integrererar tekniker för ta till vara på och distribuera lågtempererad fjärrvärme, kan erbjuda nya möjligheter att effektivisera och minska utsläppen från energianvändningen i ett systemperspektiv. Detta bidrar i sin tur till att EU når sina mål om utsläppsminskningar.

Projektet LowTEMP marknadsför smarta och framtidsorienterade värmedistributionslösningar som baseras på lågtempererade nät. Målen för projektet ligger i linje med målen för EUs energieffektiviseringsdirektiv (2012) och förnybarhetsdirektiv (2009) och direktivet om byggnaders energipresetanda (2010). Genom dessa direktiv ställs krav på medlemsstaterna i unionen att utveckla ambitiösa policies för användande av förnybar energi och energieffektivitet i värme- och kylaförsörjningen.

Projektet bidrar till EUs 2020-mål, genom att marknadsföra energieffektivisering, förnybar energi och minskning av koldixiodsutsläpp till atmosfären. Det bidrar också till nationella och europeiska policies kring fysisk planering och EUs Östersjöstrategi (EUSBSR).

LowTEMP genomförs med stöd från Europeiska Unionen (Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska grannskapsinstrumentet) inom ramen för Interreg Östersjön, programperiod 2014-2020.