Projekta mērķis

Projekta partneri no 19 Baltijas reģiona valstīm centīsies padarīt pašvaldību un reģionu centralizētās siltmapgādes sistēmas ilgtspējīgākas, integrējot zemas temperatūras centralizetās siltumapgādes sistēmas (ZTCSS)  tehnoloģiskos risinājumus savās energoapgādes sistēmās. Lai šo mērķi sasniegtu, projekts “Zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes tehnloģijas Baltijas jūras reģionam” (LowTemp) veicinās iesaistīto privāto un valstisko organizāciju izglītošanu par nepieciešamību izmantot ilgtspējīgas enerģijas piegādes sistēmas, kas integrē siltumu no atjaunojamajiem energoresursiem vai siltuma pārpalikumus un pazeminātu temperatūru siltuma pārvadei.

LowTEMP projekts nodrošinās praktiskās zināšanas un stratēģiskos instrumentus centralizētās siltumapgādes (CS) pārvaldniekiem par to, kā plānot, finansēt, izveidot un pārvaldīt ZTCSS.

Projekta partneri kopīgi izstrādās zināšanu platformu par CS darbību Baltijas jūras reģionā, izvērtēs ilgtspējības aspektus, analizēs ZTCSS uzņēmējdarbības modeļus un finansēšanas struktūras, kā arī izstrādās apmācības programmu, lai palielinātu atbildīgo pušu un ieinteresēto personu kapacitāti. Projekta ietvaros tiks izstrādātas CS sistēmas attīstības stratēģijas izvēlētajām pašvaldībām, kā arī realizēti ZTCSS pilotprojekti partneru pašvaldībās, lai izmēģinātu zemas temperatūras tehnoloģiju piemērotību.

Pamatinformācija

Enerģijas patēriņš  apkurei un dzesēšanai Eiropā un Baltijas jūras reģionā sastāda vairāk nekā vienu trešdaļu no kopējā enerģijas patēriņa. Līdz ar to,  inovatīvu un efektīvu CS tehnoloģiju ieviešana ir galvenais faktors veiksmīgai energopārvaldībai pilsētās un reģionos. Efektīvas ZTCS tehnoloģijas piedāvā iespēju palielināt sistēmas energoefektivitāti ar samazinātu fosilās enerģijas īpatsvaru, kas palīdzēs samazināt CO2 emisijas un sasniegt Eiropas Savienības noteiktos klimata mērķus.

LowTEMP projekts veicina viedo un uz nākotni orientēto  tehnoloģiju attīstību, izmantojot zemas temperatūras siltumtīklu struktūras. Projekta mērķi saskan ar Eiropas Savienības Energoefektivitātes direktīvas (pieņemta 2012. gadā) mērķiem un ir saskaņā ar Atjaunojamo energoresursu direktīvu (pieņemta 2009. gadā) un Ēku energoefektivitātes direktīvu (pieņemta 2010. gadā), kas nosaka, ka dalībvalstīm jāizstrādā vērienīga politika attiecībā uz atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu un energoefektivitātes paaugstināšanu apkures un dzesēšanas sistēmās.

Projekts veicina stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu, paaugstinot energoefektivitāti, atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu un CO2 emisiju samazināšanu, sniedz ieguldījumu nacionālajām politikām un Eiropas attīstības politikai, kā arī ES stratēģijai Baltijas jūras reģionam (EUSBSR).

LowTEMP projektu atbalsta Eiropas Savienība (Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas teritoriālās sadarbības progrmamma) saskaņā ar Interreg Baltijas jūras reģiona programmu 2014.-2020.gadam.