Introduktion

Introduktion till klimatmål

Introduktion till betydelsen av klimatbegränsning, EU:s klimathandlingsplaner och framstegen mot målen för utsläpp av växthusgaser.

Download presentation

Download handout

Energiförsörjning & lågtempererad fjärrvärme

Översikt över energikällorna i energiförsörjningssystem, fjärrvärmens historia och nutid samt aktuella forskningsprojekt.

Download presentation

Download handout

Fjärrvärme i Östersjöområdet

Fjärrvärmesystemens status i Östersjöregionen samt potential och hinder för fjärrvärme med låg temperatur.

Download presentation

Download handout

Energistrategier och pilotprojekt

Metodik för utveckling av energistrategier

Förklaring av den metodik som ligger till grund för utvecklingen av energistrategier som omfattar fjärrvärme med låg temperatur.

Download presentation

Download handout

Pilotenergistrategier

Mål och förutsättningar

Download presentation

Download handout

Pilotenergistrategier exempel

Pilotenergistrategier exempel Gulbene and Ilmajoki

Download presentation

Download handout

Pilotåtgärder

Presentation av LowTEMP-pilotåtgärder i Gulbene och Halmstad och identifiering av rekommendationer och slutsatser för ytterligare projektgenomföranden.

Download presentation 

Download handout

Beräkning av växthusgasutsläpp

Beskrivning och analys av metoder för beräkning av koldioxidutsläpp i kraftvärmesystem.

Download presentation

Download handout 

Livscykelanalys av (lågtempererad) fjärrvärme

Definition av livscykeltänkande och livscykelbedömning (LCA) samt exempel på beräkning av livscykelpåverkan i två fallstudieprojekt.

Download presentation

Download handout

Finansiella aspekter

 

Beräkning av livscykelkostnad för lågtempererad fjärrvärme

Introduktion och tillämpning av en beräkningsmetod

Download presentation

Download handout

Lönsamhet och finansieringsbehov för lågtempererad fjärrvärme

Introduktion och tillämpning av en beräkningsmetod

Download presentation

Download handout

Lönsamhet och finansieringsbehov för lågtempererad fjärrvärme

Introduktion och tillämpning av en beräkningsmetod

Download presentation

Download handout

Affärsmodeller och alternativ finansiering

En introduktion till affärsmodeller och alternativa finansieringmöjligheter

Download presentation

Download handout

Tekniska aspekter

Fjärrvärmenät

Installationsmetoder och typer av rör i fjärrvärmesystem

Download presentation

Download handout

Kraftvärme

Värmeproduktion och tillämpningar i fjärrvärmesystem

Download presentation

Download handout

Storskalig solvärme

Krav, möjligheter och intregrering i fjärrvärmesystem

Download presentation

Download handout

Spillvärme

Möjligheter, hinder och potential för reduction av CO2utsläpp

Download presentation

Download handout

Storskaliga värmepumpar

Integrering av flera värmekällor och ökad flexibilitet för fjärrvärmesystem

Download presentation

Download handout

Power2Heat och Power2Gas i fjärrvärmesystem

Potentialer, sektorkoppling och en viktig komponent i värmetransformationen

Download presentation

Download handout

Islagring av solvärme och saltlager

Översikt över de tekniska detaljerna, komponenterna och det nuvarande genomförandet av värmelager, solislager och PCM-lager.

Download presentation

Download handout

Värmepumpar

Teknisk introduktion och implementering

Download presentation

Download handout

Distributionssystem

Teknisk introduktion och användning

Download presentation

Download handout

Tappvarmvatten

Teknisk introduktion och genomförande

Download presentation  

Download handout

Ventilationssystem

Teknisk introduktion och implementering

Download presentation

Download handout

Goda exempel

Goda exempel 1

Införande av lågtempererad fjärrvärme i befintlig bebyggelse

Download presentation

Download handout

Goda exempel 2

Implementering av lågtempererad fjärrvärme i nya stadsdelar, befintliga stadsdelar med simultant värme/kylabehov och platser med spillvärme

Download presentation

Download handout